หน้าแรก : แผนผังเว็บไซต์ : ติดต่อ                
  Join Online      
 
Call Center   02-6347323
 
หน้าแรก  >  บริการ  > ด้านสินไหมทดแทน
 
  งานด้านสินไหมทดแทน  
          ขั้นตอนดำเนินการ
ผู้เอาประกัน/ผู้รับประโยชน์ ผู้เอาประกัน/ผู้รับประโยชน์ บริษัท บริษัท
ติดต่อบริษัท ดำเนินการด้านเอกสาร และจัดส่ง
มายังบริษัท
พิจารณาอนุมัติ จ่ายเงิน


ประเภทสินไหมทดแทน เอกสารประกอบ แบบฟอร์ม ระยะเวลาการดำเนินงาน
1.การเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
1.1 กรมธรรม์ประเภทสามัญ
- กรณีมรณกรรม (ตามธรรมชาติ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


- กรณีมรณกรรม (ผิดธรรมชาติ)
 
 
 
 
 
 
 
1.2 กรมธรรม์ประเภทกลุ่ม
- กรณีมรณกรรม (ตามธรรมชาติ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีมรณกรรม (ผิดธรรมชาติ)
 
 
 
 
 

1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม ตามแบบฟอร์มของบริษัท
1.2 กรมธรรม์ฉบับจริง (กรณีหายใช้ใบแจ้งความ)
1.3 ใบรายงาน/รับรองแพทย์
1.4 สำเนาประวัติการรักษา (พิจารณาเป็นรายๆ)
1.5 หนังสือรับรองการตาย
1.6 สำเนาใบมรณะ
1.7 สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์
1.8 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์
1.9 สำเนาทะเบียนบ้านประทับ"ตาย"ของผู้เอาประกันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์
1.10 เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ

กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติมจาก
(กรณีมรณกรรมตามธรรมชาติ) ดังนี้
- สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
- สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจรับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี

 
1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม ตามแบบฟอร์มของบริษัท
1.2 หนังสือรับรองเฉพาะบางกลุ่ม (กรณีหายใช้ใบแจ้งความ)
1.3 ใบรายงาน/รับรองแพทย์
1.4 สำเนาประวัติการรักษา (พิจารณาเป็นรายๆ)
1.5 หนังสือรับรองการตาย
1.6 สำเนาใบมรณะ
1.7 สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์
1.8 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์
1.9 สำเนาทะเบียนบ้านประทับ"ตาย"ของผู้เอาประกันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์
1.10 หนังสือตั้งผู้รับประโยชน์เฉพาะบางกลุ่ม
1.11 เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ

กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติมจาก
(กรณีมรณกรรมตามธรรมชาติ) ดังนี้
- สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
- สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจรับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี

ดาวน์โหลด
 
 
 
ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลด
 
 
 
ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีทั่วไป ใช้เวลาดำเนินการภายใน
15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน
- กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.กรณีเรียกร้องค่าสินไหม
กรณีทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผู้เอาประกัน จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันหลังจากที่แพทย์ลงความเห็นว่า ทุพพลภาพภาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน ตามแบบ
ฟอร์มของบริษัท
2.2 ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ
2.3 สำเนาประวัติการรักษา (พิจารณาเป็นรายๆ)
2.4 สำเนาหนังสือรับรองความพิการ
2.5 สำเนาบัตประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.7 เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ

 
ดาวน์โหลด
 
 
 
ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
- กรณีทั่วไป ใช้เวลาดำเนินการภายใน
15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน
- กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
 
 
 
3.กรณีเรียกร้องค่าสินไหม
ค่ารักษาพยาบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน ตามแบบ
ฟอร์มของบริษัท
3.2 ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3.3 สำเนาประวัติการรักษา (พิจารณาเป็นรายๆ)
3.4 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
3.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ผู้เอาประกัน ที่บริษัทฯ ออกให้(ถ้ามี)
3.7 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกหากต้องการรับสินไหมผ่านบัญชีธนาคาร
3.8 เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ

ดาวน์โหลด
 
 
 
 
ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรณีทั่วไป ใช้เวลาดำเนินการภายใน
15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน
- กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
 
 
 
 
ติดต่อจากที่ตั้ง


ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือสาย ด่วนได้ที่   ติดต่อจาก Email และข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Website
           
  บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายสินไหมทดแทน
โทร : 0-2634-7323 ต่อ 28
  Email : service1@builife.com
หรือ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.builife.com
web stats
BUI Life Insurance Public Company Limited.
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331