หน้าแรก : แผนผังเว็บไซต์ : ติดต่อ                
  Join Online      
 
Call Center   02-6347323
 
หน้าแรก  >  บริการ  > ด้านบริการผู้ถือกรมธรรม์
 
  ด้านบริการผู้ถือกรมธรรม์  
          ขั้นตอนดำเนินการ
บริษัท ผู้เอาประกัน บริษัท บริษัท
ติดต่อผู้เอาประกัน ดำเนินการด้านเอกสาร และจัดส่ง
มายังบริษัท
พิจารณาอนุมัติ จ่ายเงิน


ประเภท เอกสารประกอบ แบบฟอร์อม ระยะเวลาการดำเนินงาน
เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่

วันที่บริษัทได้ัรับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน
กรมธรรม์ครบสัญญา 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.กรมธรรม์          ขั้นตอนดำเนินการ
บริษัท ผู้เอาประกัน บริษัท บริษัท
ติดต่อบริษัท ดำเนินการด้านเอกสาร และจัดส่ง
มายังบริษัท
พิจารณาอนุมัติ จ่ายเงิน


ประเภท เอกสารประกอบ แบบฟอร์อม ระยะเวลาการดำเนินงาน
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ 1.ใบคำร้อง

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.กรมธรรม์
ดาวน์โหลด ภายในระยะเวลา 20 วัน นับแต่

วันที่บริษัทได้ัรับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน
เงินกู้ยืมตามกรมธรรม 1.ใบคำร้อง

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.กรมธรรม์

4.สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์(ต้นฉบับ/คู่ฉบับ)
ดาวน์โหลด ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่

วันที่บริษัทได้ัรับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน

ติดต่อจากที่ตั้ง


ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือสาย ด่วนได้ที่   ติดต่อจาก Email และข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Website
           
  บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
โทร : 0-2634-7323 ต่อ 28
  Email : service2@builife.com
หรือ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.builife.com
web stats
BUI Life Insurance Public Company Limited.
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331