หน้าแรก : แผนผังเว็บไซต์ : ติดต่อ                
  Join Online      
 
Call Center   02-6347323
 
หน้าแรก  >  บริการ  > เรียกร้องสินไหม
 
บริการ
 
ชำระเบี้ย
 
 
เรียกร้องสินไหม
 
     
     
     
  บริการเรียกร้องสินไหมทดแทน  
การเรียกร้องสินไหมทดแทนมรณกรรม          
              ผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วที่สุด และต้องยื่นเอกสารมรณกรรมภายใน 14 วันนับแต่วัน ที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบว่าผู้เอาประกัน มีกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยต้องส่งเอกสารให้ฝ่ายสินไหม

เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องสินไหม มรณกรรม มีดังนี้
 • กรมธรรม์ประกันชีวิต
 • ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันงวดสุดท้าย
 • ใบคำร้องเรียกร้องสินไหม(แบบฟอร์มของบริษัท)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันและผู้รับผลประโยชน์ ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันที่มีการจำหน่าย"ตาย"และรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 • รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้เอาประกันชีวิต
กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ (เช่น อุบัติเหตุ หรือถูกฆาตกรรม) ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บันทึกประจำวัน รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บันทึกประจำวันรับรองสำเนาถูกต้อง
การเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีไม่เสียชีวิต (อุบัติเหตุ)
              ผู้เอาประกันต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบทันทีภายใน 10 วัน นับจากที่ประสบอุบัติเหตุหรือเข้ารับการรักษาพยาบาลเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องสินไหมค่าทดแทน มีดังนี้
 • ใบคำร้องเรียกร้องสินไหม(แบบฟอร์มของบริษัท)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษา(ฉบับจริง)
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
 
 
รายการมอบ สินไหมให้กับทางลูกค้า
 
   
      นายสุนัน ใจขาน ผู้จัดการฝ่ายสินไหม บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ได้ร่วมแสดงความเสีียใจ และได้มอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 1,468,500 บาทให้แก่ทายาทของ ด.ต. ทวนชัย ศรีวิสัย ผู้บัคับหมู่งานจราจร สน.ท่าข้าม ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด(มหาชน)       นายสุนัน ใจขาน ผู้จัดการฝ่ายสินไหม บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ได้ร่วมแสดงความเสีียใจ และได้มอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 350,000บาทให้แก่ทายาทของ นายสมพงษ์ พิยาจาวัตร พนักงาน บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด(มหาชน)
 
 


ติดต่อจากที่ตั้ง


ติดต่อจาก Email และข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Website   ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือสาย ด่วนได้ที่
           
  บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  HR@builife.com หรือ ติดต่อข้อมูลเพิ่เมติมได้ที่ www.builife.com   Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331 หรือ ติดต่อข้อมูลประกัน เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  ฝ่ายการตลาด 02-634-7323 ต่อ 19,24
web stats
BUI Life Insurance Public Company Limited.
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331